Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent ds. płac w Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi<<

2011-09-05

Ogłoszenie o naborze kandydata
na stanowisko samodzielnego referenta ds. płac
w Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi

Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 141 im. gen .M. Zaruskiego
92-402, Łódź, ul. Zakładowa 35

tel./fax. 042 670-99-93
sp141lodz@gmail.com

Wymiar etatu: 1/2 etatu
Miejsce wykonywania pracy – Szkoła Podstawowa 141 w Łodzi
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem samodzielnego referenta ds. płac::

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 4. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie, co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 6. znajomość księgowości budżetowej.
 7. umiejętność biegłej obsługi komputera .
 8. komunikatywność w kontaktach międzyludzkich, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Wymagania dodatkowe:

 1. odpowiedzialność za wykonywane zadania,
 2. rzetelność i dokładność,
 3. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność analizy informacji.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta ds. płac:

 • sporządzanie list płac w ustalonym terminie i wg rozdziałów dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły, w programie Progman,
 • obliczanie zasiłków pielęgnacyjnych i chorobowych, dla wszystkich pracowników oraz dokonywanie z tego tytułu terminowych i prawidłowych rozliczeń z ZUS,
 • przygotowywanie umów – zleceń
 • sporządzanie list wypłat umów – zleceń,
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac,
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS za pomocą programu Płatnik,
 • sporządzanie miesięcznych raportów dla osób ubezpieczonych za pomocą programu Płatnik,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowej PIT – 4R,
 • rozliczenie podatkowe pracowników (PIT 11, 40),
 • przygotowanie dokumentów związanych ze zmianami wynagrodzeń pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników,
 • prawidłowe i terminowe wyliczanie zarobków w celach emerytalnych dla pracowników,
 • wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły i głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i korzystaniu z praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi, przy ul. Zakładowej 35 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta ds. płac: – Szkoła Podstawowa nr 141 w Łodzi"
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.
W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła Podstawowa 141 nie odsyła dokumentów kandydatów, nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie tego terminu.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi
mgr Adam Szadkowski


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-09-05)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-09-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3122
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO