Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ<<

2011-09-09

Urząd Miasta Łodzi
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowisko
inspektora
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 115/DO-PJR.IV/7/IX/2011

Data publikacji ogłoszenia: 9 września 2011 roku

Termin składania ofert do: 19 września 2011 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • dokonywanie rejestracji, czasowej rejestracji, przerejestrowywanie pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 • wydawanie kart pojazdów dla pojazdów samochodowych rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP (z wyłączeniem pojazdów fabrycznie nowych),
 • wydawanie pozwoleń czasowych i tablic tymczasowych na wniosek właściciela w celu przejazdu z miejsca zakupu, konieczności dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego lub naprawy, jak również wywozu za granicę,
 • wpisywanie do dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych odpowiednich zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami,
 • dokonywanie w kartach pojazdów wszelkich zmian wynikających ze zmiany stanu faktycznego powodującego zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz wydawanie nowych dowodów po zmianie stanu faktycznego,
 • zamieszczanie lub wykreślanie w dowodach rejestracyjnych pojazdów adnotacji o zastawie rejestrowym,
 • przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów danych i informacji o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych posiadaczach,
 • wydawanie skierowań na badania techniczne dodatkowe w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 • wyrejestrowywanie oraz czasowe wycofywanie z ruchu pojazdów,
 • wydawanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania,
 • wydawanie wtórników dokumentów, wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny wynikający z prowadzonych rejestrów lub z informatycznej bazy danych,
 • wysyłanie do organów rejestrujących w terenie zawiadomień o zarejestrowaniu oraz sporządzanie i wysyłanie potwierdzeń wraz z kartą informacyjną pojazdu wymienionego w zawiadomieniu,
 • sporządzanie kserokopii dokumentów dla potrzeb Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w celu ich archiwizowania (tworzenie akt pojazdu),
 • sporządzanie i archiwizowanie raportów dziennych,
 • pobieranie opłat na rzecz gminy w przypadku wyrejestrowania pojazdów z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty ich posiadania,
 • pobieranie opłat za wydane tablice rejestracyjne i druki dokumentów z zakresu Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów,
 • wykonywanie obowiązków wynikających z obsługi Podsystemu Obiegu Dokumentów,
 • wykonywanie obowiązków audytora wewnętrznego w zakresie posiadanych uprawnień w systemie zarządzania jakością.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu zespołów kierunków studiów społecznych i prawnych lub ekonomicznych,
 • posiadanie co najmniej 3-letniego pracowniczego stażu pracy,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych,
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
 • znajomość systemu Pojazd,
 • znajomość aplikacji Magistrat 2000 w zakresie modułów „EWKA” i „KASA”.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, tj. świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu dodatkowo zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ Nr 115/DO-PJR.IV/7/IX/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 19 września 2011 r.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich Wydziału Organizacyjnego w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Wydziału Organizacyjnego w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.
Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego. Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-09-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2410
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO