Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent ds. księgowości w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi<<

2011-09-13

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego w Łodzi z siedzibą Łódź, ul. Kopcińskiego 29
ogłasza nabór na wolne stanowisko

samodzielny referent ds. księgowości

Wymiar etatu – pełen wymiar czasu pracy

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. Prowadzenie księgi dziennika główna.
 2. Prowadzenie analityki i syntetyki wydatków kosztów oraz kont rozrachunkowych.
 3. Sporządzanie sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonywanych wydatków i kosztów.
 4. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 5. Prowadzenie kartoteki ilościowo-wartościowej gospodarki materiałowej.
 6. Prowadzenie bieżącej analizy kosztów planowanych i faktycznie poniesionych.
 7. Dokonywanie co miesięcznej analizy dochodów i kosztów.
 8. Realizowanie działań określonych w dokumentacji systemu zarządzania jakością.
 9. Zastępowanie głównej księgowej podczas jej nieobecności.

Wymagania:
warunkujące dopuszczenie kandydata do udziału w naborze:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 4. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego o kierunku rachunkowość i stażu pracy min. 4 lata na podobnym stanowisku lub stażu pracy min. 2 lata w przypadku posiadania wykształcenia wyższego.

niezbędne:

 1. Znajomość księgowości budżetowej.
 2. Obsługa komputerowych programów księgowych.
 3. Umiejętność planowania i organizacji pracy.
 4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 5. Odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 4. Oświadczenia o spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zawartych w punktach 1-3.
 5. Opinia o pracy bądź referencje z ostatniego miejsca pracy o ile kandydat posiada.

Złożone dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. księgowości w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”

w terminie do dnia 30 września 2011 r. do godziny 15.00

Dokumenty doręczone do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przed zawarciem umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/wym. stanowisku oraz badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w wyznaczonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Jan Moos


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-09-13)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-09-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2330
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO