Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor lub inspektor w Oddziale Szkolnictwa Niepublicznego i Środków Strukturalnych w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ<<

2011-09-22

Urząd Miasta Łodzi
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowisko
podinspektora lub inspektora
w Oddziale Szkolnictwa Niepublicznego i Środków Strukturalnych
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 118/DS-Ed.IV/8/IX/2011

Data publikacji ogłoszenia: 22 września 2011 roku

Termin składania ofert do: 3 października 2011 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • wykonywanie czynności i obowiązków związanych z przygotowywaniem, realizacją oraz koordynowaniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz innych źródeł pozabudżetowych, a w szczególności:
  • wypełnianie formularzy wniosków o dofinansowanie,
  • kompletowanie załączników wymaganych w ramach ubiegania się o dotacje,
  • koordynowanie projektów realizowanych przez Wydział Edukacji UMŁ oraz podległe placówki,
 • utrzymywanie kontaktów z Instytucjami Wdrażającymi w zakresie przygotowywania i realizacji projektów,
 • opracowywanie wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektów.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu zespołów kierunków studiów społecznych i prawnych lub matematycznych-fizycznych-chemicznych,
 • posiadanie pracowniczego stażu pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość procedur ubiegania się i zasad wydatkowania środków w ramach funduszy strukturalnych,
 • biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • posiadanie doświadczenia zawodowego w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, tj. świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu dodatkowo zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia – nie wymagane w przypadku stanowiska podinspektora,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko podinspektora lub inspektora w Oddziale Szkolnictwa Niepublicznego i Środków Strukturalnych w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ Nr 118/DS-Ed.IV/8/IX/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, Departament Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 3 października 2011 r.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich Wydziału Organizacyjnego Departamentu Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Wydziału Organizacyjnego Departamentu Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Departamentu Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego. Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Wydział Organizacyjny, Departament Obsługi i Administracji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-09-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2643
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO