Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. promocji w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi<<

2011-10-10

Dyrektor
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowiska:
specjalista ds. promocji
w wymiarze 1/2 etatu

Rodzaj umów: umowa o pracę

Do zadań osób zatrudnionych na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • opracowywanie materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych,
 • planowanie, przygotowywanie, koordynowanie i prowadzenie imprez organizowanych przez placówkę,
 • współpraca z partnerami CZP Nr 2 w ramach organizowanych imprez i realizowanych projektów,
 • organizowanie form wypoczynku w mieście,
 • współorganizowanie przedsięwzięć wynikających z realizowanych projektów,
 • prowadzenie działań promocyjnych placówki, współpraca z mediami,
 • wykonywanie innych czynności związanych z realizowaniem celów statutowych placówki,
 • prowadzenie strony internetowej.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu zespołów kierunków studiów ekonomicznych lub społecznych i prawnych lub humanistycznych,
 • doświadczenie w redagowaniu treści stron internetowych,
 • osiadanie doświadczenia z zakresu promocji i organizacji imprez,
 • znajomość zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego,
 • biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism, informacji prasowych, obsługi strony WWW.,
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się.
 • Znajomość obsługi programów graficznych.

Oferta musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • propozycję planu działań promocyjnych CZP Nr 2 w Łodzi
 • projekt imprezy edukacyjno-kulturalnej organizowanej przez CZP Nr 2.
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji” należy składać w sekretariacie CZP Nr 2 93-490 Łódź ul. Sopocka 3/5, w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty dostarczone do CZP Nr 2 po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w CZP Nr 2 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr CZP Nr 2 w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. CZP Nr 2 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Małgorzata Zbicińska
Dyrektor CZP Nr 2 w Łodzi


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-10-10)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-10-11)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2274
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO