Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 37 w Łodzi<<

2011-10-11

Ogłoszenie o naborze kandydata
na stanowisko głównego księgowego
w Szkole Podstawowej nr 37 w Łodzi

Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego
92-207 Łódź, ul. Szpitalna 9/11

Wymiar etatu: 0,5
Miejsce wykonywania pracy – Szkoła Podstawowa nr 37 w Łodzi
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 5. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,
 6. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i karty nauczyciela,
 7. znajomość księgowości budżetowej,
 8. biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych : (Kadry, Płace, Przelewy, Finanse DDJ, wyposażenie – firmy PROGMAN, PŁATNIK, obsługa systemu bankowości internetowej GB24.

Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 • obsługa finansowo – księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo – księgowego,
 • sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków,
 • prowadzenie dziennika główna dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych,
 • prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 • uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych przepisach,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji składników majątkowych,
 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż (preferowane
 4. w zakładzie lub w jednostce budżetowej),
 5. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 6. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9/11 w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 37 w Łodzi” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2011.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 37 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły nr 37 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła Podstawowa nr 37 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatów. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 20011 r. Nr 134, poz.777), po upływie terminu do złożenia dokumentów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi
mgr Agnieszka Góra


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-10-11)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-10-11)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1333
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO