Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. kadr i płac – księgowy w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi<<

2011-10-19

Dyrektor
Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi
ul. Krokusowa 15/17
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
specjalista ds.kadr i płac–księgowa/y

Nazwa jednostki: Pogotowie Opiekuńcze nr 1 Łódź ul. Krokusowa 15/17
Nazwa stanowiska: specjalista ds.kadr i płac–księgowa/y
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Pogotowie Opiekuńcze nr 1 Łódź ul.Krokusowa 15/17
Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas określony/czas nieokreślony

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem specjalisty ds.kadr i płac–księgowa Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych:

 1. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
 2. Wykształcenie: wyższe lub średnie kierunkowe,
 3. Znajomość obsługi księgowo–kadrowej w jednostce budżetowej,
 4. Biegła obsługa komputera, w tym programów księgowo-kadrowych,
 5. Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej,
 6. Znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds.kadr i płac–księgowa:
Zakres zadań i obowiązków:

 1. Sporządzanie list płac pracowników w programie AGEMA,
 2. Obliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,
 3. Sporządzanie list godzin ponadwymiarowych,
 4. Sporządzanie deklaracji podatkowych,
 5. Rozliczanie podatkowe pracowników,
 6. Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z załącznikami,
 7. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom,
 8. Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS i SIO,
 9. Sporządzanie deklaracji PFRON,
 10. Obsługa emerytalno–rentowa (wystawianie Rp 7, kompletowanie wniosku do ZUS),
 11. Sporządzanie i wysyłanie przelewów,
 12. Bieżące przyznawanie obligatoryjnych przeszeregowań, podwyżek, nagród jubileuszowych,
 13. Prowadzenie kasy,
 14. Dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z aktualnym planem kont i klasyfikacja budżetową,
 15. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i gł. księgowego.

Wymagane dokumenty:
 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Oświadczenie o niekaralności,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy (oryginał lub potwierdzona kopia),
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i korzystaniu z praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat: będzie obowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 7. Kwestionariusz osobowy,
 8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 9. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm./ na potrzeby związanie z ogłoszonym naborem.

Miejsce i termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 w Łodzi ul. Krokusowa 15/17, w godz. 8.00–16.00 w terminie do 02.11.2011 r. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. kadr i płac księgowa/y".

Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi ul. Krokusowa 15/17 zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Pogotowie Opiekuńcze nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi
Elżbieta Borowska


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-10-19)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2677
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO