Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor / Główny specjalista – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ<<

2011-10-20

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor/główny specjalista – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi
ds. Równego Traktowania
w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 125/DO-SO.III/1/X/2011
Data publikacji ogłoszenia: 20 października 2011 roku
Termin składania ofert do: 31 października 2011 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją przede wszystkim ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, w tym w szczególności: organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji, koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie wprowadzenia zasad i rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji, organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie równego traktowania,
 • eliminowanie lub ograniczanie skutków już powstałych w wyniku naruszeń zasady równego traktowania,
 • opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, rocznych lub wieloletnich strategii działań Miasta na rzecz równego traktowania
 • reprezentowanie Prezydenta Miasta w kontaktach z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze problematyki kobiecej, społecznej i rodzinnej,
 • przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi propozycji inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej w obszarze równego traktowania,
 • wnioskowanie do Prezydenta Miasta Łodzi o powoływanie samodzielnie lub we współpracy z komórkami organizacyjnymi UMŁ i miejskimi jednostkami organizacyjnymi zespołów roboczych, konsultacyjno – doradczych z udziałem organizacji pozarządowych działających w mieście Łódź, związanych z wdrażaniem polityki równego traktowania,
 • monitorowanie sytuacji w zakresie równego traktowania w obszarach obejmujących zadania administracji samorządowej,
 • monitorowanie informacji dotyczących możliwości aplikowania przez Miasto (samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi) o środki unijne na realizację programów dotyczących problematyki równego traktowania oraz współpraca w tym zakresie z komórką organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi, koordynującą ww. kwestie,
 • pozyskiwanie środków unijnych na realizację projektów dotyczących działań na rzecz równego traktowania,
 • współpraca z innymi pełnomocnikami działającymi w podobnej problematyce w Polsce i za granicą.

Wymagania formalne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 3-letni staż pracy w przypadku stanowiska inspektora, w przypadku stanowiska głównego specjalisty wymagany jest co najmniej 4-letni staż pracy,
 • minimum roczne doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • posiadanie referencji łódzkich organizacji pozarządowych,
 • wiedza z zakresu ustaw: o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość zagadnień dotyczących: problematyki równego traktowania, organizacji pozarządowych i ich współpracy z administracją publiczną,
 • znajomość przepisów prawa lokalnego z zakresu problematyki kobiecej, społecznej i rodzinnej,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi i Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 • posiadanie następujących kompetencji: nienaganna postawa etyczna, komunikatywność, kultura osobista, umiejętności negocjacyjne, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji oraz współpracy z mediami,
 • dyspozycyjność (gotowość do częstych wyjazdów służbowych).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność właściwej organizacji pracy,
 • umiejętność zarządzania informacją.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • referencje łódzkich organizacji pozarządowych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie, że kandydat nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko inspektor/główny specjalista– Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Nr 125/DO-SO.III/1/X/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 31 października 2011 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 268/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru, a także powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-10-20)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-10-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3345
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO