Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Łodzi<<

2011-10-26

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Łodzi
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

referent

 1. Nazwa jednostki:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łodzi
  91-360 Łódź, Motylowa 3
  tel. 0-42 659-15-81, e –mail: poradnia.motylowa@gmail.com
 2. Nazwa stanowiska: referent
 3. Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
 4. Miejsce wykonywania pracy: Łódź, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
 5. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wykształcenie minimum średnie,

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem referenta:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera, kserokopiarki, faksu,
 • umiejętność sporządzania dokumentów do GUS,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rejestrowania pacjentów i spraw orzeczniczych,
 • znajomość zasad inwentaryzacji majątku poradni,
 • prowadzenie kartoteki pacjentów.

Dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, punktualność, systematyczność,
 • umiejętność komunikowania się oraz reprezentowania stanowiska na zewnątrz,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • staż pracy w oświacie.

Określenie zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • rejestrowanie, oznaczanie i przechowywanie akt,
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, organu prowadzącego i nadzorującego.
 • wykonywanie prac zleconych przez dyrektora.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (poświadczone kopie),
 • Kserokopie świadectw potwierdzających staż pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego.
 • Kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne.
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 Łodzi ul. Motylowa 3, w godz. 9.00 – 15.00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2011 r.

Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie kopert odbędzie się 09.11.2011 r. o godz. 10.00.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie poradni przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem odbioru. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu składania dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz w sekretariacie poradni z podaniem imion, nazwisk, miejsca zamieszkania oraz terminem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Poradni
mgr Beata Palmowska


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-10-26)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 6102
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO