Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor / Inspektor w Oddziale Inwestycyjno-Remontowym w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ<<

2011-10-27

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Oddziale Inwestycyjno-Remontowym
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 127/DS-Ed.I/10/X/2011
Data publikacji ogłoszenia:
27 października 2011 roku
Termin składania ofert: 9 listopada 2011 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • kompletowanie danych niezbędnych do planowania potrzeb remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych i wychowawczych,
 • udział w przeglądach stanu technicznego budynków i budowli,
 • opracowanie i przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówień na zakupy, roboty budowlane i inne,
 • udzielanie doradztwa w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji eksploatacji budynków i budowli wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 • gromadzenie i przekazywanie danych z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań dla celów sprawozdawczo-statystycznych,
 • przygotowanie dokumentów przekazania majątku trwałego zakończonych inwestycji,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla pozyskania i rozliczenia środków pozabudżetowych na realizację powierzonych zadań,
 • merytoryczna pomoc placówkom oświatowym przy usuwaniu awarii w budynkach.

Wymagania formalne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie techniczne w przypadku stanowiska podinspektora lub wyższe z zakresu kierunków studiów technicznych w przypadku stanowiska inspektora,
 • minimum 5-letni staż pracy przy realizacji, obsłudze bądź nadzorowaniu robót budowlanych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • posiadanie następujących kompetencji: umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 127/DS-Ed.I/10/X/2011.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 9 listopada 2011 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 268/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru, a także powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-10-27)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2065
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO