Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Oddziale Budownictwa w Wydziale Budynków i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ<<

2011-11-15

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor
w Oddziale Budownictwa
w Wydziale Budynków i Lokali
w Departamencie Infrastruktury i Lokali

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 131/DI-BL.II/7/XI/2011
Data publikacji ogłoszenia: 15 listopada 2011 roku
Termin składania ofert: 25 listopada 2011 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie do realizacji ujętych w budżecie Miasta zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział, w tym projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • nadzór (we współpracy z inwestorami zastępczymi) nad realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział, w tym m.in.:
  • prowadzenie uzgodnień ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
  • udział w naradach koordynacyjnych organizowanych na budowie celem omawiania bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót,
  • bieżąca kontrola zgodności prowadzonych robót z umowami,
  • uczestniczenie w komisjach dokonujących oceny konieczności wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych podczas realizacji robót,
  • bieżący nadzór nad realizacją wydatków zadań inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
  • prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych inwestycji,
 • sporządzanie wniosków o płatność i informacji cyklicznych z realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • współdziałanie z inwestorem zastępczym przy rozliczaniu inwestycji,
 • przekazywanie zrealizowanych inwestycji na majątek Miasta,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organami administracji publicznej i innymi instytucjami w ramach zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji,
 • współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań realizowanych przez Oddział, w tym m.in.
  • przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowania,
  • sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia,
  • przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na pytania wykonawców,
  • udział w pracach komisji przetargowych.

Wymagania formalne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku budownictwo,
 • co najmniej 5-letni pracowniczy staż pracy zgodny z posiadanym wykształceniem,
 • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo budowlane wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, Prawo zamówień publicznych wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny - w zakresie niezbędnym na stanowisku pracy,
 • umiejętność weryfikowania dokumentacji projektowej,
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy przy projektach unijnych,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność sporządzania opinii, analiz i sprawozdań.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie uprawnień budowlanych o ww. specjalnościach,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*
* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 131/DI-BL.II/7/XI/2011.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 25 listopada 2011 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 268/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru, a także powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2011-11-15)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1882
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO