Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Oddziale Architektury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ<<

2011-11-23

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor
w Oddziale Architektury
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Strategii i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 134/DR-UA.I/12/XI/2011
Data publikacji ogłoszenia: 23 listopada 2011 roku
Termin składania ofert: 5 grudnia 2011 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących przygotowania do realizacji inwestycji z wyłączeniem infrastruktury technicznej, w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego, należących do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, wynikających z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, w tym:
  • zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla obiektów budowlanych z wyłączeniem budownictwa jednorodzinnego,
  • pozwolenia na budowę dla robót budowlanych polegających na odbudowie, przebudowie, rozbudowie obiektów budowlanych,
  • przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • wydania decyzji o zmianie lub wygaszeniu pozwolenia na budowę udzielonego w Oddziale Architektury,
  • wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli zmiana ta wymaga robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
  • przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
  • wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
  • wydania decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu realizacji robót budowlanych,
 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w powyższych sprawach,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących powyższych postępowań administracyjnych.

Wymagania formalne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku architektura i urbanistyka,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism.

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do izby samorządu zawodowego architektów lub urbanistów.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*
* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 134/DR-UA.I/12/XI/2011.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 5 grudnia 2011 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 268/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru, a także powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2011-11-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1570
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO