Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista – kierownik zespołu ewaluacyjnego w projekcie POKL 9.2 „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi<<

2011-11-23
Ostatnia aktualizacja: 2011-11-24

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
z siedzibą Łódź, ul. Kopcińskiego 29
ogłasza nabór na wolne stanowisko


specjalista – kierownik zespołu ewaluacyjnego w projekcie POKL 9.2 „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”

Wymiar etatu – 1/2 etatu

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. zarządzanie grupą ewaluacyjną
 2. przygotowanie, przeprowadzenie i upowszechnienie wyników monitoringu i ewaluacji
 3. zarządzanie ryzykiem projektem

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie kandydata do udziału w naborze:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 4. Posiadanie wykształcenia wyższego z przygotowaniem pedagogicznym
 5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych z zakresu doradztwa zawodowego
 6. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu ewaluacji i konstruowaniu narzędzi ewaluacyjnych

niezbędne:

 1. Posiadanie kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 2. Posiadanie doświadczenia w projektach POKL
 3. Posiadanie potwierdzonych stosownymi dokumentami doświadczenia związanego z organizowaniem przedsięwzięć o charakterze ewaluacyjnym
 4. Doskonała znajomość problematyki doradztwa zawodowego w różnych typach szkół
 5. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu spotkań i konferencji o charakterze doradczo-szkoleniowym
 6. Umiejętność prezentowania wyników badań podczas konferencji

dodatkowe:

 1. Umiejętności interpersonalne związane z prowadzeniem spotkań i konferencji potwierdzone dokumentem ukończenia stosownej formy doskonalenia

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 4. Oświadczenia o spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zawartych w punktach 1-3.
 5. Opinia o pracy bądź referencje z ostatniego miejsca pracy o ile kandydat posiada.

Złożone dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista – kierownik zespołu ewaluacyjnego w projekcie POKL 9.2 „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” w terminie do dnia: 02.12.2011 r. do godz. 16.00
Dokumenty doręczone do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przed zawarciem umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/wym. stanowisku oraz badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w wyznaczonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Jan Moos


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-11-23)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-11-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 962
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO