Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny specjalista w Oddziale Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ<<

2011-11-28
ostatnia aktualizacja: 2011-12-02

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

główny specjalista
w Oddziale Szkół Podstawowych i Gimnazjów
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 137/DS.-Ed-V/12/XI/2011
Data publikacji ogłoszenia: 28 listopada 2011 roku
Termin składania ofert: 12 grudnia 2011 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • bardzo częsta praca poza siedzibą Urzędu – inspekcje w nadzorowanych placówkach,
 • siedziba Oddziału, ul. Sienkiewicza 5 (IV piętro, w budynku jest winda).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • koordynowanie zadań w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów,
 • opracowywanie wszelkich danych zbiorczych dotyczących uczniów, nauczycieli i pracowników nadzorowanych szkół,
 • zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych i aneksów szkół podstawowych i gimnazjów,
 • wnioskowanie w sprawach sieci obwodów i struktury placówek szkolnych,
 • organizowanie i prowadzenie narad merytorycznych z dyrektorami nadzorowanych szkół,
 • opiniowanie powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych oraz przeniesień służbowych nauczycieli
 • dokonywanie ocen pracy dyrektorów szkół w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego,
 • udział w konkursach na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów,
 • wnioskowanie wysokości dodatków finansowych, nagród i kar dla dyrektorów,
 • rozpatrywanie interwencji, skarg i wniosków, prowadzenie korespondencji w zakresie dotyczącym nadzorowanych szkół,
 • opracowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia państwowe dla dyrektorów nadzorowanych placówek,
 • udział w pracach związanych z organizacją egzaminów i przewodniczenie komisjom egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych,
 • nadzór nad projektami unijnymi i współpraca z instytucjami wdrażającymi w zakresie przygotowywania i realizacji projektów.

Wymagania formalne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zespołów kierunków studiów: humanistycznych, matematycznych-fizycznych-chemicznych, przyrodniczych lub społecznych i prawnych,
 • specjalność nauczycielska,
 • minimum 4-letni pracowniczy staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość organizacji szkół podstawowych i gimnazjów,
 • znajomość procedur ubiegania się i zasad wydatkowania środków w ramach funduszy strukturalnych,
 • biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy na stanowisku pedagogicznym.

Informacja dodatkowa dla kandydatów:

 • bardzo częsta praca poza siedzibą Urzędu – inspekcje w nadzorowanych placówkach.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 137/DS-Ed-V/12/XI/2011.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 12 grudnia 2011 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 268/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru, a także powołania Komisji ds. Naboru.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008, Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zaistniała konieczność uzupełnienia treści ogłoszenia o informację dotyczącą warunków pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Łodzi. Przedłużono również termin składania dokumentów.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2011-11-28)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-12-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1684
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO