Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Oddziale Szkolnictwa Niepublicznego i Środków Strukturalnych w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ<<

2011-11-28
ostatnia aktualizacja: 2011-12-02

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor
w Oddziale Szkolnictwa Niepublicznego i Środków Strukturalnych
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 138/DS.-Ed-IV/13/XI/2011
Data publikacji ogłoszenia: 28 listopada 2011 roku
Termin składania ofert: 12 grudnia 2011 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • bardzo częsta praca poza siedzibą Oddziału i Urzędu – kontrole w podmiotach dotowanych,
 • pomieszczenia pracy nie są dostępne dla osób z dysfunkcją narządów ruchu (wysoki parter, w budynku nie ma windy) – siedziba Oddziału (ul. Kopernika 36).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji szkół i placówek,
 • przyjmowanie i weryfikacja raportów SIO,
 • kontrola i nadzór merytoryczny nad szkołami i placówkami,
 • przygotowywanie wystąpień pokontrolnych,
 • obsługa elektronicznego systemu ODPN,
 • prowadzenie korespondencji i przygotowanie porozumień z innymi gminami, z tytułu dotacji udzielonej na dzieci niebędące mieszkańcami Miasta Łodzi,
 • przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu szkół i placówek niepublicznych,
 • naliczanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi,
 • nadzór nad rozliczeniem przez szkoły i placówki niepubliczne przekazanych dotacji,
 • przyjmowanie, ewidencja i weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji,
 • stały kontakt w zakresie spraw finansowych z przedstawicielami dotowanych placówek niepublicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na uczniów nie będących obywatelami RP,
 • współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie spraw Oddziału.

Wymagania formalne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zespołów kierunków studiów: humanistycznych lub ekonomicznych lub społecznych i prawnych,
 • minimum 3-letni pracowniczy staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, o rachunkowości, o finansach publicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym,
 • znajomość zasad rozliczeń podatkowych i księgowych osób prawnych i fizycznych,
 • znajomość zasad windykacji,
 • biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy na stanowisku pedagogicznym,
 • specjalność nauczycielska.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 138/DS-Ed-IV/13/XI/2011. ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 12 grudnia 2011 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 268/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru, a także powołania Komisji ds. Naboru.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008, Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zaistniała konieczność uzupełnienia treści ogłoszenia o informację dotyczącą warunków pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Łodzi. Przedłużono również termin składania dokumentów.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2011-11-28)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-12-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1986
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO