Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent ds. płacowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi<<

2011-11-29

Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi
ul. Karolewska 30/34
Ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Samodzielny referent ds. płacowych

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe z doświadczeniem zawodowym

 4. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta ds. płacowych:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności ,
  • biegła znajomość obsługi komputera (system Windows, pakiet Microsoft Office, Płatnik, Program Vulcan Optivum Płace),
  • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu Pracy i Ustawy „Karty Nauczyciela”,
  • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • aktualna książeczka pracownicza zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • bezkonfliktowość, życzliwość, uprzejmość, uczciwość.

 5. Zakres zadań i obowiązków:

  • sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, w programie VULCAN OPTIVUM PŁACE,
  • obliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych i wychowawczych,
  • obliczanie 13-tej pensji,
  • prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dot. płac,
  • sporządzanie list godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
  • sporządzanie i wysyłanie przelewów,
  • sporządzanie deklaracji podatkowej PIT-4R,
  • rozliczenie podatkowe pracowników (PIT 11, 40),
  • sporządzanie deklaracji ZUS wraz z załącznikami,
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
  • obsługa emerytalno – rentowa (wystawianie Rp 7, kompletowanie wniosku do ZUS-u),
  • sporządzanie i wysyłanie przelewów dotyczących płac,
  • sporządzanie deklaracji PFRON,
  • wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora Szkoły.

 6. Wymagane dokumenty:

  • cv,
  • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • świadectwa pracy,
  • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 1997 roku (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z naborem.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi w godz. 9.00-15.00

w terminie do 15 grudnia 2011 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. płacowych". Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 16.12.2011 r. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Placówka nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor placówki
Tomasz Szymański


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-11-29)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-11-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2225
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO