Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Zespole ds. Ekonomicznych w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ<<

2011-11-30
ostatnia aktualizacja: 2011-12-02

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor
w Zespole ds. Ekonomicznych
w Wydziale Kultury
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 141/DS-Kul.II/3/XI/2011
Data publikacji ogłoszenia: 30 listopada 2011 roku
Termin składania ofert: 15 grudnia 2011 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • pomieszczenia pracy nie są dostępne dla osób z dysfunkcją narządów ruchu (miejsce pracy - pierwsze piętro, budynek bez windy).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych czynności Wydziału,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym:
  • przygotowywanie dokumentów do realizacji przez Wydział Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych,
  • przyjęcie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń finansowych,
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji finansowych na posiedzenia komisji konkursowych działających przy Wydziale,
 • opracowywanie analiz dla potrzeb Prezydenta Miasta Łodzi,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie prowadzonych spraw,
 • prowadzenie rejestru umów zawieranych na realizację zadań z zakresu kultury,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw,
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z budżetu Wydziału,
 • współdziałanie z pracownikami Oddziału ds. Współpracy i Wymiany Kulturalnej Wydziału Kultury przy przygotowaniu projektów zarządzeń, uchwał, wniosków,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wniosków na realizację zadań finansowanych z innych źródeł,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia wartościowego i ilościowego będącego w posiadaniu Wydziału Kultury,
 • przekazywanie dokumentów do archiwum.

Wymagania formalne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe z zakresu zespołu kierunków studiów ekonomicznych,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o rachunkowości, o finansach publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w księgowości.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 141/DS-Kul.II/3/XI/2011.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 15 grudnia 2011 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 268/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru, a także powołania Komisji ds. Naboru.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008, Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zaistniała konieczność uzupełnienia treści ogłoszenia o informację dotyczącą warunków pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Łodzi. Przedłużono również termin składania dokumentów.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-11-30)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-12-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2558
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO