Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi<<

2011-12-05

Załącznik
do zarządzenia nr 1543/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Konkurs na stanowisko
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Wymagania formalne (konieczne):

 1. wykształcenie wyższe;
 2. co najmniej 10 lat pracy w tym minimum 6 lat pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 8 lat pracy w instytucjach rynku pracy;
 3. obywatelstwo polskie;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. niekaralność w zakresie pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429);
 7. posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o pracownikach samorządowych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 8. posiadanie znajomości zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa).

Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym;
 2. wniosek - pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu wraz z motywacją objęcia stanowiska dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. kserokopie świadectw pracy lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
 7. oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego konkursu albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
 8. oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371);
 11. koncepcję organizacyjną i ekonomiczną dotyczącą zarządzania Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji i środków zewnętrznych;
 12. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Powołanie na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi może nastąpić z dniem 1 stycznia 2012 r.
Dokumenty, w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”, należy składać w sekretariacie Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 113) w godzinach pracy Urzędu (w powszednie dni tygodnia oprócz sobót od godz. 8.00 do godz. 16.00, we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00) bądź przesłać listem na adres Biura (decyduje data wpływu do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracyw Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ) w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r.

Tryb pracy Komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.

O zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Złożone wnioski będą rozpatrzone w terminie do dnia 23 grudnia 2011 r.

Zarządzenie nr 1544/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 grudnia 2011 r., w sprawie powołania oraz określenia zasad pracy Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.


Źródło: Departament Strategii i Rozwoju, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2011-12-05)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2011-12-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2519
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO