Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Oddziale ds. Planowania, Sprawozdawczości i Kontroli w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ<<

2011-12-05

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor
w Oddziale ds. Planowania, Sprawozdawczości i Kontroli
w Wydziale Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 142/DO-ZP.II/12/XII/2011
Data publikacji ogłoszenia: 5 grudnia 2011 roku
Termin składania ofert: 15 grudnia 2011 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca wiąże się z wykonywaniem zadań kontrolnych w terenie,
 • siedziba Wydziału - ks. Skorupki 21 (III p., winda).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych,
 • kontrola zamówień publicznych do 14 000 euro realizowanych w Urzędzie Miasta Łodzi,
 • prowadzenie rejestru postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych w trybach ustawowych,
 • sporządzanie i analizowanie planu udzielania zamówień publicznych w danym roku budżetowym na podstawie prognoz zamówień sporządzanych przez komórki organizacyjne Urzędu,
 • przedstawianie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia planu udzielania zamówień publicznych,
 • sporządzanie harmonogramu dotyczącego terminów wszczęcia zaplanowanych postępowań w Urzędzie opracowywanego na podstawie zatwierdzonego planu udzielania zamówień oraz przekazywanie go komórkom organizacyjnym Urzędu,
 • sporządzanie informacji dotyczących udzielonych w Urzędzie w danym roku kalendarzowym zamówień publicznych i przedstawianie ich kierownikowi zamawiającego,
 • przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych w Urzędzie.

Wymagania formalne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zespołów kierunków studiów społecznych i prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
 • minimum 3-letni pracowniczy staż pracy,
 • ukończone podyplomowe studium z zakresu zamówień publicznych lub ukończone studia lub studium z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości,
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi i Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie kontroli w instytucjach użyteczności publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie, że kandydat nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 142/DO-ZP.II/12/XII/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 15 grudnia 2011 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 268/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru, a także powołania Komisji ds. Naboru z późn. zm.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-12-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1587
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO