Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 176 w Łodzi<<

2011-12-06

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222)

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 176 w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego
Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie Nr 176,
91-470 Łódź, ul. Blacharska 21
tel. 42 657-43-52

Nazwa stanowiska: główny księgowy
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Blacharska 21
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe,
 4. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 6. znajomość księgowości budżetowej,
 7. biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych: Kadry, Płace, Finanse DDJ, - firmy Progman, Płatnik, obsługa systemu bankowości internetowej GB24.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa, komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, terminowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

Czuwanie nad prawidłowością, celowością i rytmicznością gospodarki finansowej placówki poprzez:

 1. sporządzanie planów budżetowych,
 2. kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
 3. prowadzenie pełnej księgowości placówki, rachunku wydzielonego i ZFŚS oraz naliczanie wynagrodzeń,
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 5. rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego),
 6. pobieranie podatków i ich rozliczenie z Urzędem Skarbowym,
 7. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i analiz,
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 9. nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,
 10. finansowe rozliczanie inwentaryzacji,
 11. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 12. wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły,
 13. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 4. Świadectwa pracy, w tym potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości (preferowane w jednostce budżetowej),
 5. Aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 6. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
 7. Kwestionariusz osobowy,
 8. Kserokopia dowodu osobistego,
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. Poz. 926 ze zmianami).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Przedszkola Miejskiego Nr 176 w Łodzi ul. Blacharska 21
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2011 r.
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko głównego księgowego Przedszkola Miejskiego Nr 176 w Łodzi".
Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 176 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Przedszkola Miejskiego Nr 176 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru dokumentów za pokwitowaniem. Przedszkole Miejskie Nr 176 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 176 w Łodzi
ul. Blacharska 21
Iwona Wysokińska Woźniak


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-12-06)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1541
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO