Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Zespole ds. Koordynacji i Nadzoru w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ<<

2011-12-12

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor
w Zespole ds. Koordynacji i Nadzoru
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Strategii i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 143/DR-UA.IV/14/XII/2011
Data publikacji ogłoszenia: 12 grudnia 2011 roku
Termin składania ofert: 22 grudnia 2011 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przyjmowanie i komputerowa rejestracja spraw wpływających do Wydziału oraz rejestracja korespondencji wychodzącej z Wydziału,
 • zbieranie, porządkowanie, kompletowanie i wprowadzanie do systemu komputerowego danych z Referatów Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Centrach Obsługi Mieszkańców,
 • wprowadzanie do systemu informatycznego zastępczych dowodów wpłaty KP, z tytułu opłat skarbowych,
 • pobieranie z magazynu materiałów biurowych zamówionych na potrzeby Wydziału,
 • udzielanie informacji interesantom w sprawach należących do zakresu Wydziału Urbanistyki i Architektury z zachowaniem właściwych przepisów dotyczących ochrony informacji, a w razie braku możliwości udzielenia informacji – kierowanie interesantów do właściwych merytorycznie pracowników i komórek organizacyjnych Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych,
 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość Instrukcji Kancelaryjnej – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych,

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w pracy w administracji samorządowej,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 143/DR-UA.IV/14/XII/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 22 grudnia 2011 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2011-12-13)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2011-12-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1588
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO