Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ<<

2011-12-20

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor
w Oddziale Praw Jazdy
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 146/DO-PJR.III/9/XII/2011
Data publikacji ogłoszenia: 20 grudnia 2011 roku
Termin składania ofert: 30 grudnia 2011 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy – I p., ul. Smugowa 26a i 30/32 (winda w budynku),
 • praca przy komputerze,
 • praca siedząca,
 • korzystanie z archiwum (praca na wysokości do 1,5 m).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przyjmowanie i wstępne informowanie interesantów oraz kierowanie ich do poszczególnych stanowisk obsługi,
 • wysyłanie akt kierowców na żądanie organów administracji w terenie,
 • opracowywanie projektów decyzji w sprawach związanych z wydawaniem (wymianą) dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami tj. praw jazdy, pozwoleń oraz międzynarodowych praw jazdy,
 • dokonywanie w prawach jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnych lub szkoleń okresowych, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym,
 • wydawanie praw jazdy,
 • prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców,
 • przyjmowanie od osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmian zawartych w prawie jazdy i pozwoleniu do kierowania tramwajem oraz utracie tych dokumentów,
 • udzielanie informacji w sprawach dotyczących wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie,
 • minimum 3-letni pracowniczy staż pracy, w tym co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ruchu drogowym, o opłacie skarbowej, o transporcie drogowym (rozdział VII),
 • znajomość rozporządzeń: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzanie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (w szczególności oprogramowania MS Office) oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość aplikacji „Magistrat 2000” w zakresie modułów „EWKA”, KASA”,
 • znajomość systemu informatycznego „Kierowca”.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 146/DO-PJR.III/9/XII/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 30 grudnia 2011 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-12-20)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-12-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2528
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO