Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ<<

2011-12-21

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Oddziale Nieruchomości Skarbu Państwa
w Wydziale Skarbu Państwa
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 148/DM-SP.III/1/XII/2011
Data publikacji ogłoszenia: 21 grudnia 2011 roku
Termin składania ofert: 2 stycznia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – III p., ul. Piotrkowska 104 (winda w budynku),
 • praca przy komputerze,
 • możliwa praca poza siedzibą Urzędu (przeprowadzenie oględzin nieruchomości w terenie).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw dotyczących użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa tj. ustalania wymiaru opłat rocznych, aktualizacji opłat, udzielania bonifikat od opłat, zmiany stawek procentowych, ustalania innego terminu wniesienia opłaty rocznej,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy umów użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
 • przygotowywanie i przekazywanie akt spraw lub ich kopii do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, sądów i innych organów odwoławczych,
 • współpraca z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa i Biurem Prawnym w zakresie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa w postępowaniach przed sądami,
 • dokumentowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz pozyskiwanie niezbędnych dokumentów od użytkowników wieczystych,
 • przygotowywanie i zgłaszanie wniosków dotyczących zmian w księgach wieczystych,
 • przygotowywanie, na podstawie informacji Wydziału Finansowego, wniosków o odpisanie w koszty nieściągalnych należności Skarbu Państwa,
 • bieżące i terminowe przekazywanie dokumentów kończących sprawy do windykacji przez wewnętrzne komórki organizacyjne Wydziału Finansowego,
 • przygotowywanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat rocznych.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe o jednym z kierunków: prawo, administracja, geodezja i kartografia lub ekonomia,
 • pracowniczy staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o księgach wieczystych i hipotece,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, Excel, poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu rynku nieruchomości,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej związane z gospodarką nieruchomościami,
 • ukończone kursy w zakresie gospodarki gruntami, prawa cywilnego, zamówień publicznych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność czytania dokumentacji geodezyjno-prawnej (map, wypisów z ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych).

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 148/DM-SP.III/1/XII/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 2 stycznia 2012 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2011-12-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1985
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO