Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ<<

2011-12-21

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor
w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie
Numer ewidencyjny naboru: 149/DO-SO.III/2/XII/2011
Data publikacji ogłoszenia: 21 grudnia 2011 roku
Termin składania ofert: 2 stycznia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – II p., ul. Sienkiewicza 5 (winda w budynku),
 • praca przy komputerze,
 • zmianowy czas pracy,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału (przejazdy do siedzib organizacji pozarządowych oraz do miejskich jednostek organizacyjnych na terenie Łodzi).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • udzielanie na bieżąco informacji w zakresie praktycznego korzystania przez organizacje pozarządowe z aplikacji w ramach Elektronicznego Systemu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi (tj. Generatora Wniosków, Mapy Aktywności),
 • prowadzenie z własnej inicjatywy bądź na wniosek zainteresowanych organizacji pozarządowych instruktażu w zakresie obsługi wdrożonych aplikacji,
 • prowadzenie działań promujących korzystanie z aplikacji, w tym:
  • zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi,
  • współpraca w tym zakresie z innymi portalami organizacji pozarządowych,
 • bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi korzystającymi z aplikacji,
 • prowadzenie działań monitorujących wdrożenie aplikacji, zarówno wśród organizacji pozarządowych, jak i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi i Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, środowisko Windows, Internet) oraz urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka).

Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • doświadczenie w aplikowaniu o środki budżetowe i pozabudżetowe,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 149/DO-SO.III/2/XII/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 2 stycznia 2012 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-12-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2633
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO