Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi<<

2011-12-23

Dyrektor
Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

referent

 • nazwa jednostki:
  Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi
  91-334 Łódź, ul. Hipoteczna 3/5
  tel. 42 653 76 75; e-mail: spwrit@op.pl
 • rodzaj umowy: umowa o pracę.
 • wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 • informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce wykonywania pracy: Łódź, Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii ul. Hipoteczna 3/5, II piętro
 • praca w sekretariacie, przy komputerze
 • praca na stanowisku wiąże się z przewożeniem dokumentów do Urzędu Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty oraz innych instytucji państwowych i samorządowych.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej z placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rejestracji pacjentów oraz form udzielonej pomocy,
 • prowadzenie kartoteki pacjentów,
 • prowadzenie elektronicznej formy rejestracji pacjentów,
 • przepisywanie opinii i zaświadczeń,
 • sporządzanie sprawozdań dla instytucji oświatowych, SIO i GUS,
 • obsługa klientów poradni w zakresie udzielania informacji, wydawanie dokumentów, ustalania terminów badań i konsultacji,
 • wykonywanie prac doraźnie zleconych przez dyrektora.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office – Exel i Word, poczta elektroniczna, internet),
 • dyspozycyjność w godzinach pracy poradni, tj.7.45–19.15.
 • zdolność szybkiego nabywania nowych umiejętności w operowaniu programami komputerowymi w zakresie prac biurowych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • podzielność uwagi, cierpliwość, pozytywne nastawienie i kultura osobista,

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność dobrej komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji warsztatu pracy,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku identycznym lub zbliżonym, wymagającym podobnych umiejętności i predyspozycji,

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualnie dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,(kserokopia)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)*.

*Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi, ul. Hipoteczna 3/5, II p, pok. 208 lub przesłać pocztą na wyżej podany adres.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.01. 2012 r.
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez poradnię (datę wpływu).

Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie kopert odbędzie się dnia 9. 01. 2012 r.

Kolejnym etapem naboru będą rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone z kandydatami wyłonionymi w I etapie naboru, na podstawie złożonych dokumentów, zgodnie z art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Poradni przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem odbioru. Poradnia nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Poradni
mgr Elżbieta Wieszczak


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2011-12-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4802
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO