Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Centrum Dialogu w Łodzi<<

2011-01-12

Załącznik
do zarządzenia Nr 53/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 10 stycznia 2011 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Łódź, ul. Wojska Polskiego 83.

§ 1.1. Ogłaszam Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, Łódź, ul. Wojska Polskiego 83, zwany dalej „Konkursem”.

2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551, z 2009 r. nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241, Nr 223, poz. 1778);
 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 6. wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228);
 7. posiadanie wykształcenia wyższego;
 8. znajomość przynajmniej jednego języka obcego, w tym języka angielskiego;
 9. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
 10. znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury;
 11. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym z UE;
 12. posiadanie doświadczenia w organizowaniu wydarzeń kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
3. Dodatkowe preferowane umiejętności:
 1. umiejętność kierowania zespołem;
 2. umiejętności menedżerskie;
4. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
 1. CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją;
 2. autorski program merytoryczny prowadzenia Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w oparciu o statut i rekomendacje programowe Zespołu Organizacyjnego ds. Centrum Dialogu w Łodzi powołanego Zarządzeniem Nr 4161/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu organizacyjnego ds. Centrum Dialogu oraz powołania przedstawicieli Miasta Łodzi w skład Komitetu Sterującego Centrum Dialogu;
 3. koncepcję organizacyjną działalności Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi;
 4. wykaz zorganizowanych wydarzeń kulturalnych wraz z dokumentacją;
 5. dyplom ukończenia studiów wyższych (dopuszcza się przedstawienie oryginału lub odpisu bądź uwierzytelnionej notarialnie kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia), ewentualnie studiów podyplomowych z dziedziny kultury lub zarządzania, dodatkowe certyfikaty i dyplomy;
 6. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza profilaktyka;
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
 10. oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia na stanowisku kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
 11. oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. nr 25, poz.219, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233);
 14. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
5. Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 2. kserokopie posiadanych referencji lub opinii.
6. Dostarczenie dokumentów wymienionych w § 1, ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.

7. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§2. Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Kultury, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 102 w terminie do dnia: 10 lutego 2011 r.

§3. W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

§4. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u organizatora, tj. w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638 43 73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§5. O zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

§6. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 25 lutego 2011 r.

§7. Powołanie na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi może nastąpić od dnia 1 marca 2011 r.

§8. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Łodzi.


Źródło: Wydział Kultury UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-01-12)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2011-01-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 5305
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO