Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Departamencie Prezydenta UMŁ<<

2012-01-03

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor
w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Departamencie Prezydenta

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 2/DP-MRK/1/I/2012
Data publikacji ogłoszenia: 3 stycznia 2012 roku
Termin składania ofert: 13 stycznia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych konsumentom zgłaszającym się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 • przygotowywanie projektów wystąpień Miejskiego Rzecznika Konsumentów do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich,
 • przygotowywanie projektów pozwów w sprawach konsumenckich,
 • przygotowywanie materiałów do sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi w zakresie zadań Biura,
 • archiwizacja dokumentów.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o jednym z kierunków: prawo, administracja,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, a także znajomość innych ustaw regulujących sytuację prawną konsumentów,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych (kserokopiarka).

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa konsumenckiego,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 2/DP-MRK/1/I/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 13 stycznia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji ds. Naboru
Dorota Danisiewicz-Makowiecka


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-01-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3237
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO