Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Referacie Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ<<

2012-01-03

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor
w Referacie Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej
w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 4/DO-ZKM.I.VIII/1/I/2012
Data publikacji ogłoszenia: 3 stycznia 2012 roku
Termin składania ofert: 13 stycznia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • pozycja siedząca,
 • możliwa praca poza siedzibą Urzędu (dokonywanie oględzin w terenie),
 • pomieszczenia pracy nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu – barierę stanowią schody (siedziba Referatu – III piętro).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie i opracowywanie projektów decyzji i postanowień wynikających z ustawy – Prawo budowlane,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłaszanie sprzeciwu w w/w sprawach,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłaszanie sprzeciwu w w/w sprawach,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • archiwizowanie dokumentów.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe o jednym z kierunków: budownictwo lub architektura i urbanistyka,
 • co najmniej 3-letni pracowniczy staż pracy zgodny z wymaganym wykształceniem,
 • uprawnienia budowlane lub architektoniczne,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych lub architektonicznych,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 4/DO-ZKM.I.VIII/1/I/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 13 stycznia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji ds. Naboru
Dorota Danisiewicz-Makowiecka


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2012-01-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2625
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO