Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Oddziale Programowania w Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ <<

2012-01-17

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor
w Oddziale Programowania
w Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy
w Departamencie Strategii i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 8/DR-SPF.IV/2/I/2012
Data publikacji ogłoszenia: 17 stycznia 2012 roku
Termin składania ofert: 27 stycznia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • pozycja siedząca.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • koordynacja prac w zakresie opracowywania projektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz programów UE,
 • weryfikacja poprawności pod względem formalnym przygotowanych wniosków o dofinansowanie projektów oraz studiów wykonalności,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi w zakresie kompletowania załączników koniecznych do złożenia projektów, przygotowywania poprawek formalnych projektów oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektów,
 • współpraca z krajowymi/unijnymi urzędami i podmiotami oceniającymi, zarządzającymi, pośredniczącymi, koordynującymi, wdrażającymi i kontrolującymi projekty,
 • udzielanie potencjalnym beneficjentom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, informacji na temat dostępnych programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz konkursach ogłaszanych bezpośrednio przez Komisję Europejską,
 • udział w pracach związanych z opracowywaniem programów rozwoju Miasta Łodzi w zakresie dotyczącym funduszy unijnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych oraz innych materiałów mieszczących się w zakresie zadań realizowanych przez Oddział,
 • współpraca z ekspertami w zakresie realizowanych zadań,
 • bieżące monitorowanie przepisów, wytycznych i procedur realizacji projektów dofinansowanych ze środków funduszy europejskich,
 • nadzór nad prawidłowością realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFRR.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zespołów kierunków studiów ekonomicznych, społecznych i prawnych lub humanistycznych,
 • co najmniej roczny pracowniczy staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość: rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
 • biegła znajomość dokumentów programowych, uszczegółowień i wytycznych składających się na system realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013,
 • biegła znajomość zagadnień: pomoc publiczna, trwałość projektu, kwalifikowalność wydatków, duży projekt,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację pisemną i ustną,
 • biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność sporządzania tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski,
 • umiejętność tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych (język angielski, język polski),
 • umiejętność sporządzania opinii na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 • znajomość projektów aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących okresu programowania 2014 -2020.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 8/DR-SPF.IV/2/I/2012”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 27 stycznia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-01-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1579
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO