Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny specjalista do spraw organizacji i kontroli w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi<<

2012-01-18

Dyrektor Ogrodu Botanicznego ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Ogrodzie Botanicznym, Łódź ul. Krzemieniecka 36/38
na stanowisko samodzielnego specjalisty do spraw organizacji i kontroli

 1. Liczba wakatów: 1 etat

 2. Wymiar czasu pracy: pełny

 3. Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę

 4. Czas trwania umowy: czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy lub czas nieokreślony

 5. Podstawowy zakres obowiązków:
  • opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych przepisów prawnych obowiązujących w Ogrodzie Botanicznym,
  • prowadzenie ewidencji wewnętrznych aktów prawnych, instrukcji, regulaminów itp.
  • przygotowanie projektów porozumień, umów, itp. wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Dyrektora Ogrodu Botanicznego,
  • nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli zewnętrznych oraz kontroli zarządczej,
  • współpraca z koordynatorem kontroli zarządczej w zakresie przeprowadzania kontroli,
  • przygotowanie koncepcji dotyczących usprawnień organizacji pracy Ogrodu Botanicznego.

 6. Dodatkowe zadania:
  • prowadzenie nadzoru, ewidencji i oznaczania środków trwałych będących na wyposażeniu Ogrodu Botanicznego,
  • przekazywanie pracownikom w użytkowanie środków trwałych.

 7. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie Prawa, Administracji lub Organizacji i Zarządzania,
  • posiadanie 5 letniej praktyki zawodowej.

 8. Informacje dodatkowe;
  Osoby podejmujące po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art.2 ust. z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 m-ce, kończącej się egzaminem.

 9. Wymagane dokumenty:
  1. CV wraz z listem motywacyjnym,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (udokumentowanie posiadanej wiedzy do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),
  3. kserokopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze,
  4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne (wg wzoru),
  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wg wzoru),
  7. kserokopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymagań niezbędnych i dodatkowych,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) (wg wzoru ),
  9. informację o terminie umożliwiającym podjęcie pracy w Ogrodzie (wg wzoru),

 10. Oferty pracy z wymaganymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Ogrodu do dnia 27 stycznia 2012 roku, do godziny 12 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru z dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielnego specjalisty ds. organizacji i kontroli”. Oferty, które wpłyną do Ogrodu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 11. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ogrodu, Łódź ul. Krzemieniecka 36/38.

Pliki do pobrania:


Źródło: Departament Infrastruktury i Lokali, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-01-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3184
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO