Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista do spraw ochrony roślin w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi<<

2012-01-18

Dyrektor Ogrodu Botanicznego ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Ogrodzie Botanicznym, Łódź ul. Krzemieniecka 36/38
na stanowisko specjalisty do spraw ochrony roślin.

 1. Liczba wakatów: 1 etat

 2. Wymiar czasu pracy: pełny

 3. Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę

 4. Czas trwania umowy: czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy lub czas nieokreślony

 5. Podstawowy zakres obowiązków:
  • diagnozowanie chorób i szkodników roślin,
  • sporządzanie roztworów środków ochrony roślin,
  • przeprowadzanie zabiegów chemicznych z zakresu odkażania podłoży oraz opryskiwania roślin przeciwko chorobom i szkodnikom,
  • kontrolowanie skuteczności wykonanych zabiegów w w/w zakresie,
  • wykonywanie częstych lustracji roślin w celu wczesnego wykrycia patogenów.

 6. Dodatkowe zadania:
  • umiejętność przeprowadzania zabiegów związanych z pielęgnacją roślin,
  • znajomość wymagań gatunków roślin egzotycznych,
  • utrzymanie w należytym stanie akwariów i basenów wodnych znajdujących się na terenie Palmiarni – opieka nad zwierzętami.

 7. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • posiadanie wykształcenia wyższego ogrodniczego, rolniczego lub z zakresu ochrony środowiska,
  • posiadanie kursu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
  • posiadanie 4 letniej praktyki zawodowej, w tym 3 letni staż pracy przy roślinach ozdobnych.

 8. Wymagania dodatkowe:
  Znajomość biologicznej ochrony roślin.

 9. Informacje dodatkowe:
  Osoby podejmujące po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art.2 ust. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 m-ce, kończącej się egzaminem.

 10. Wymagane dokumenty:
  1. CV wraz z listem motywacyjnym,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (udokumentowanie posiadanej wiedzy do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),
  3. kserokopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze,
  4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne (wg wzoru),
  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wg wzoru),
  7. kserokopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymagań niezbędnych i dodatkowych,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)( wg wzoru ),
  9. informację o terminie umożliwiającym podjęcie pracy w Ogrodzie (wg wzoru).

 11. Oferty pracy z wymaganymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Ogrodu do dnia 27 stycznia 2012 roku, do godziny 12 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty do spraw ochrony roślin”. Oferty, które wpłyną do Ogrodu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ogrodu, Łódź ul. Krzemieniecka 36/38.

Pliki do pobrania:


Źródło: Departament Infrastruktury i Lokali, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-01-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1810
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO