Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Oddziale Utrzymania Czystości na Terenach Gminnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ<<

2012-01-18

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor
w Oddziale Utrzymania Czystości na Terenach Gminnych
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Infrastruktury i Lokali

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 13/DI-GK.VI/3/I/2012
Data publikacji ogłoszenia: 18 stycznia 2012 roku
Termin składania ofert: 30 stycznia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca w terenie.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • utrzymanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym, obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej znajdującej się na administrowanych terenach,
 • przygotowanie procedur przetargowych, dotyczących utrzymania obiektów budowlanych (naprawa, konserwacja),
 • zawieranie umów i prowadzenie rejestrów, protokołów, prowadzenia i odbioru prac ww. obiektów,
 • kontrola merytoryczna faktur i dokonywanie odbioru prac,
 • sporządzanie materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z zadań rzeczowo–finansowych,
 • sporządzanie wniosków o zmiany w planach wydatków bieżących,
 • ścisła współpraca ze Strażą Miejską,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem nieruchomości gminnych.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe o jednym z kierunków: administracja, geografia lub ekonomia,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o odpadach,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność czytania map.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej związanej z realizacją zadań komunalnych,
 • doświadczenie w pracy w zakresie finansów i bankowości,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 13/DI-GK.III/3/I/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 30 stycznia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2012-01-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2267
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO