Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Kierownik Oddziału Budownictwa w Wydziale Budynków i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ <<

2012-01-18

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

kierownik
Oddziału Budownictwa
w Wydziale Budynków i Lokali
w Departamencie Infrastruktury i Lokali

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 11/DI-BL.II/2/I/2012
Data publikacji ogłoszenia: 18 stycznia 2012 roku
Termin składania ofert: 30 stycznia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • kierowanie całokształtem działalności Oddziału,
 • nadzór nad realizacją zadań przypisanych Oddziałowi, a w szczególności:
  • koordynowanie realizacji zadań związanych z rewitalizacją wielkomiejskiej zabudowy miasta,
  • planowanie i koordynowanie realizacji inwestycji prowadzonych przez Oddział,
  • koordynowanie rozliczania zakończonych i przekazanych do eksploatacji inwestycji,
 • pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania rewitalizacji zabudowy miasta,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji powierzonych zadań,
 • udział w pracach komisji przetargowych oraz nadzorowanie prac związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowywanie projektów planów finansowych zadań realizowanych przez Oddział oraz określanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 • stałe analizowanie – w celu usprawniania – sposobów realizacji powierzonych zadań i wykonywanych czynności przez Oddział oraz przedstawianie propozycji zmian organizacyjnych Dyrektorowi Wydziału Budynków i Lokali,
 • sporządzanie niezbędnych informacji, analiz, sprawozdań i innych materiałów w zakresie zadań przypisanych Oddziałowi,
 • monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych przez Oddział.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o jednym z kierunków: budownictwo, architektura i urbanistyka,
 • co najmniej 4-letni pracowniczy staż pracy lub okresy prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo budowlane wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny ( w zakresie niezbędnym na ww. stanowisku),
 • umiejętność weryfikowania dokumentacji projektowej,
 • umiejętność czytania kosztorysów budowlanych,
 • biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint).

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, środków unijnych,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w tym na stanowiskach kierowniczych,
 • doświadczenie w pracy przy projektach unijnych,
 • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność sporządzania analiz i sprawozdań.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 11/DI-BL.II/2/I/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 30 stycznia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-01-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1180
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO