Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Zespole ds. Decyzji Środowiskowych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ <<

2012-01-18

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor
w Zespole ds. Decyzji Środowiskowych
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Departamencie Infrastruktury i Lokali

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 12/DI-OŚR.VI/1/I/2012
Data publikacji ogłoszenia: 18 stycznia 2012 roku
Termin składania ofert: 30 stycznia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału mieści się przy ul. Tymienieckiego 5 (parter i I p. – brak windy),
 • pomieszczenia pracy nie są dostępne dla osób z dysfunkcją narządów ruchu,
 • praca przy komputerze,
 • możliwa praca poza siedzibą Urzędu.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • analiza wniosków i dokumentacji załączanych do wniosków w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
 • przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
 • podawanie do publicznej wiadomości informacji o ocenie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące konieczności lub braku konieczności prowadzenia procedury zmierzającej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
 • przygotowywanie projektów wezwań do uzupełnienia wniosku lub/i dokumentacji,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na złożone zażalenia, odwołania oraz przekazywanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe o jednym z kierunków: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, biologia,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 12/DI-OŚR.VI/1/I/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 30 stycznia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-01-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2332
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO