Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor do spraw BHP i p/poż. w Publicznym Gimnazjum Nr 15 w Łodzi<<

2012-01-19

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 15 w Łodzi,
ul. Sowińskiego 50/56 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

inspektor do spraw BHP i p/poż.

 1. Nazwa Jednostki: Publiczne Gimnazjum Nr 15, 91-485 Łódź , ul. Sowińskiego 50/56
 2. Tel/fax: (42) 616-81-24
 3. Nazwa stanowiska: inspektor do spraw BHP i p/poż.
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 5. Wymiar czasu pracy: 0.1 etatu

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie w zakresie bhp,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań (terminowość, sumienność, dokładność),
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy.

Zakres zadań i obowiązków:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • udział w opracowywaniu zakładowych wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i wypadków uczniowskich,
 • prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p/poż.
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, p/poż.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1493) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznego Gimnazjum Nr 15 w Łodzi, ul. Sowińskiego 50/56, w godz. 7.30–15.30.
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora do spraw bhp i p/poż.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2012 r.
Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie kopert odbędzie się dnia 15 lutego 2012 r.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Publicznym Gimnazjum Nr 15 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem odbioru.
Po upływie 1 miesiąca od upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Gimnazjum
mgr Zofia Franek


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-01-19)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2218
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO