Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości w Wydziale Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ <<

2012-01-20

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor
w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości
w Wydziale Praw do Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 17/DM-PN.VII/1/I/2012
Data publikacji ogłoszenia: 20 stycznia 2012 roku
Termin składania ofert: 31 stycznia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • poszukiwanie, gromadzenie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do regulowania stanów prawnych nieruchomości w drodze postępowań sądowych oraz postępowań administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków dotyczących uporządkowania wpisów w księgach wieczystych,
 • wyjaśnianie i analizowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • analiza archiwalnych i aktualnych dokumentów własnościowych, akt wywłaszczeniowych, map i planów parcelacyjnych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi w zakresie prowadzonych spraw przez Oddział.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o jednym z kierunków: prawo, administracja, zarządzanie, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia,
 • co najmniej 3-letni pracowniczy staż pracy, w tym doświadczenie na stanowisku związanym z gospodarką nieruchomościami,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone kursy, szkolenia w zakresie regulowania stanów prawnych, ksiąg wieczystych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 17/DM-PN.VII/1/I/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 31 stycznia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji ds. Naboru
Dorota Danisiewicz-Makowiecka


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-01-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1925
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO