Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Zespole Ochrony Zabytków w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ <<

2012-01-31

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Zespole Ochrony Zabytków
w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Strategii i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 22/DR-BA.II/2/I/2012
Data publikacji ogłoszenia: 31 stycznia 2012 roku
Termin składania ofert: 10 lutego 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca w terenie poza siedzibą Urzędu.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • opiniowanie rozwiązań plastycznych na terenie miasta Łodzi,
 • przygotowywanie wytycznych i zaleceń projektowych wynikających z wizji lokalnych inicjujących opracowania systemowe i wynikające z nich indywidualne potrzeby inwestorskie,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UMŁ oraz administracją rządową, w tym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,
 • uczestnictwo w odbiorach technicznych obiektów i prac realizowanych w oparciu o opiniowane projekty,
 • zatwierdzanie pod względem urbanistyczno – architektonicznym projektów pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w miejscach publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie materiałów, wniosków i opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • archiwizacja prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o jednym z kierunków: architektura i urbanistyka, grafika, historia sztuki lub malarstwo,
 • pracowniczy staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy w projektowaniu lub administracji,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • umiejętność obsługi (MS Office, Corel, Photoshop itp.) oraz urządzeń biurowych,
 • znajomość zagadnień plastyki, architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu historii architektury XIX w i połowy XX w.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 22/DR-BA.II/2/I/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 10 lutego 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-01-31)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1691
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO