Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Zespole Działalności Gospodarczej w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Departamencie Strategii i Rozwoju<<

2012-02-02

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Zespole Działalności Gospodarczej
w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
w Departamencie Strategii i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 24/DR-BRP.VI/1/II/2012
Data publikacji ogłoszenia: 02 lutego 2012 roku
Termin składania ofert: 14 lutego 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia
osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze, w pozycji siedzącej,
 • siedziba Biura znajduje się przy ul. Piotrkowskiej 113 na III piętrze, w budynku znajduje się winda, pomieszczenia biurowe nie są dostosowane do pracy osób z dysfunkcją narządów ruchu.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • nadzorowanie realizacji i koordynacja zadań prowadzonych przez Referaty Handlu i Usług w Centrach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej oraz z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego,
 • współpraca z Wydziałem Budynków i Lokali w zakresie opiniowania wysokości miesięcznej stawki czynszu dla lokali użytkowych,
 • wydawanie opinii w sprawie zmian rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej w lokalu użytkowym oraz udział w Komisji Przetargowej do przeprowadzania i rozstrzygania publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokość miesięcznej stawki czynszu w lokalach użytkowych administrowanych przez Gminę Łódź,
 • przygotowywanie projektów opinii Rady Miejskiej o lokalizacji kasyn gier,
 • koordynacja i realizacja zadań związanych z obsługą Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) Unii Europejskiej,
 • obsługa klienta (w tym anglojęzycznego) w zakresie koordynacji działań związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych lub humanistycznych,
 • pracowniczy staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora wymagany jest co najmniej roczny staż pracy, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo działalności gospodarczej, o swobodzie działalności gospodarczej, o Krajowym Rejestrze Sądowym, prawo zamówień publicznych, o grach hazardowych,
 • znajomość dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącej usług na rynku wewnętrznym,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w administracji samorządowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację pisemną i ustną.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).
* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 24/DR-BRP.VI/1/II/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 14 lutego 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2012-02-02)
Informację zmodyfikował(a): Bogusława Jagusiak (2012-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2707
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO