Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Referacie Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji<<

2012-02-07

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor
w Referacie Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej
w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 27/DO-ZKM.VI.VIII/2/II/2012
Data publikacji ogłoszenia: 7 lutego 2012 roku
Termin składania ofert: 17 lutego 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • pomieszczenia pracy nie są dostępne dla osób z dysfunkcją narządów ruchu – barierę stanowią 4 stopnie,
 • praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością dokonywania oględzin w terenie oraz sporządzania dokumentów przy pomocy komputera.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących przygotowania do realizacji inwestycji z wyłączeniem infrastruktury technicznej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego oraz prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o własności lokali, należących do Referatu Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście, wynikających z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, w tym:
  • zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla budownictwa jednorodzinnego z funkcjami uzupełniającymi i usługami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz obiektów budowlanych stanowiących uzupełnienie budownictwa wielorodzinnego,
  • udzielania pozwoleń na budowę dla robót budowlanych polegających na odbudowie, przebudowie, rozbudowie obiektów budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania,
  • udzielania pozwoleń na rozbiórkę dla obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
  • przyjmowania zgłoszeń: zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania,
  • udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
  • opracowywania decyzji o zmianie lub wygaszeniu pozwolenia na budowę udzielonego w Referacie Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
  • opracowywania decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu realizacji robót budowlanych,
  • wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali,
  • rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących powyższych postępowań administracyjnych.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo lub architektura i urbanistyka z uzyskanym tytułem magistra inżyniera,
 • minimum 3-letni pracowniczy staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego (znajomość procedur administracyjnych),
 • umiejętność obsługi komputera (programy Word, Excel).

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia budowlane,
 • umiejętność obsługi skanera.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).
* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 27/DO-ZKM.VI.VIII/2/II/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 17 lutego 2012 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji ds. Naboru
Dorota Danisiewicz-Makowiecka


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2012-02-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2638
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO