Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Logistyki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta<<

2012-02-24

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Oddziale Logistyki
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
w Departamencie Prezydenta

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 29/DP-ZK.III/1/II/2012
Data publikacji ogłoszenia: 24 lutego 2012 roku
Termin składania ofert: 7 marca 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze
 • pozycja siedząca

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • współudział w ustalaniu zadań organów i sił Obrony Cywilnej (OC) w zakresie likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska w czasie pokoju,
 • prowadzenie działalności kontrolnej i nadzoru w zakresie powierzonych zadań służbowych w jednostkach organizacyjnych i podmiotach gospodarczych na terenie Miasta Łodzi,
 • współpraca ze służbami dyżurnymi Miasta i województwa w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń (NZ) i likwidacji skażeń (LS),
 • współpraca z jednostkami administracji państwowej i specjalnej oraz OC sąsiednich jednostek administracji samorządowej w zakresie planowania, NZ i LS oraz zabezpieczenia prowadzenia wspólnych akcji ratowniczych,
 • koordynowanie działalności związanej z aktualizowaniem planu OC Miasta, planów specjalistycznych oraz planów komórek organizacyjnych UMŁ w zakresie osiągania gotowości OC Miasta
 • udział w organizacji i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów OC oraz samokształcenie i doskonalenie umiejętności zawodowych,
 • inspirowanie działań zmierzających do cyklicznego szkolenia organów OC,
 • ochrona danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji z realizacji wykonywanych zadań,
 • podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu informatycznego albo o zmianach w sposobie działania programu lub urządzeń (wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych),
 • przygotowywanie projektów korespondencji i dokumentacji związanej z zajmowanym stanowiskiem pracy,

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zespołu kierunków studiów wojskowych lub społecznych i prawnych,
 • pracowniczy staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o samorządzie powiatowym, o powszechnym obowiązku obrony RP (w szczególności dział IV)
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym wraz z aktami wykonawczymi,
 • umiejętność obsługi komputera (programy Word, Excel).

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 29/DP-ZK.III/1/II/2012”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 7 marca 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska - Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-02-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2242
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO