Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny specjalista w Oddziale Programowania i Finansowania Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji w Departamencie Strategii i Rozwoju<<

2012-02-24

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

główny specjalista
w Oddziale Programowania i Finansowania Inwestycji
w Biurze ds. Inwestycji w Departamencie Strategii i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 30/DR-BIn.I/3/II/2012
Data publikacji ogłoszenia: 24 lutego 2012 roku
Termin składania ofert: 7 marca 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – IV p., ul. Piotrkowska 113 (winda w budynku)
 • praca przy komputerze
 • możliwa praca poza siedzibą Urzędu (dostarczanie dokumentów do innych komórek organizacyjnych UMŁ i innych podmiotów, delegacje służbowe)

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowanie zasad monitoringu inwestycji miejskich,
 • prowadzenie monitoringu inwestycji miejskich, opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie,
 • udział w przygotowaniu i wdrażaniu programów gospodarczych w zakresie działalności Biura,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Biuro,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, organami administracji publicznej i innymi instytucjami w ramach zadań prowadzonych przez Biuro,
 • wykonywanie innych czynności związanych z pracą Oddziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zespołu kierunków studiów technicznych lub ekonomicznych,
 • minimum 4-letni pracowniczy staż pracy, w tym co najmniej 2-letni na stanowiskach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. fundusze unijne, Norweski Mechanizm Finansowy, mechanizm Finansowy EOG) lub inwestycji,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie przy opracowywaniu programów/strategii
 • doświadczenie w zakresie opracowywania procedur monitoringu lub prowadzeniu monitoringu procesów
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 30/DR-BIn.I/3/II/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 7 marca 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-02-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1436
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO