Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta<<

2012-02-28

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor
w Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
w Departamencie Prezydenta

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 32/DP-ZK.I/2/II/2012
Data publikacji ogłoszenia: 28 lutego 2012 roku
Termin składania ofert: 12 marca 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w ruchu ciągłym, w systemie grafikowym,
 • częsta praca poza siedzibą Urzędu.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, a w tym:
  • przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach bezpieczeństwa i o wystąpieniu zdarzeń nagłych, a także o awariach lub szkodach w urządzeniach infrastruktury technicznej, drogowej i zasobach mieszkaniowych,
  • ocena zdarzenia oraz uruchomienie procedur zarządzania kryzysowego,
  • monitorowanie miejsc, w których wystąpiły nagłe zdarzenia,
  • przekazywanie zgłoszeń i interwencji o zdarzeniach do właściwych służb i instytucji,
  • współpraca z podmiotami realizującymi zadania w zakresie łagodzenia negatywnych skutków zimy.
 • współdziałanie z jednostkami gminnymi, realizującymi zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku,
 • wydawanie identyfikatorów typu „B” na wjazd na ul. Piotrkowska od placu Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz współudział w akcjach razem ze służbami ratownictwa chemicznego i ochrony środowiska w przypadkach wystąpienia zagrożeń środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • współudział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, pożarów, katastrof budowlanych i drogowych oraz awarii urządzeń infrastruktury technicznej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 • koordynacja działań służb, straży i inspekcji w sytuacjach szczególnych,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, służbami specjalistycznymi jednostek gospodarki komunalnej, budownictwa, energetyki, telekomunikacji, służbami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.
 • prowadzenie dokumentacji zgłoszonych zdarzeń,
 • prowadzenie pojazdów będących w eksploatacji oddziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • co najmniej 3-letni pracowniczy staż pracy,
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o zarządzaniu kryzysowym
 • dobra znajomość topografii miasta Łodzi,
 • znajomość zagadnień związanych z eksploatacją infrastruktury technicznej Miasta
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel).

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).
* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 32/DP-ZK.I/1/II/2012”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 12 marca 2012 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2012-02-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2717
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO