Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor do spraw bhp i p.poż. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi<<

2012-03-08

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzim
ul. Różyckiego 5, 93-586 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

inspektora do spraw bhp i p.poż.

 1. Nazwa jednostki: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi
 2. tel.: 42 6849195, fax.: 42 6849483
 3. nazwa stanowiska: inspektor do spraw bhp i p.poż.
 4. wymiar czasu pracy: 0,1 etatu
 5. rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie bhp
 • ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno- skarbowe
 • znajomość przepisów dotyczących bhp, w tym w zakresie dotyczących szkół
 • znajomość obsługi Worda, Excela, Internetu

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność
 • umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy

Podstawowy zakres zadań i obowiązków:

 1. nadzorowanie i prowadzenie systematycznej kontroli warunków pracy oraz nadzór nad przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż.
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 3. przygotowanie ocen i analiz stanu bhp w zakładzie pracy co najmniej raz w roku
 4. udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych z zakresu bhp i p.poż.
 5. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 6. prowadzenie dokumentacji dot. bhp – rejestr wypadków, chorób zawodowych
 7. kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadów przy pracy i słuchaczy (uczniów)
 8. udział w pracach komisji przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków słuchaczy oraz chorób związanych z warunkami pracy oraz opracowywanie wniosków z tych zdarzeń
 9. prowadzenie szkoleń z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji i uprawnień
 10. współpraca z PIP, PPIS, a także z społeczną inspekcją pracy, związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły
 11. występowanie z wnioskami do pracodawcy w celu poprawy stanu bhp w zakładzie pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie od obecnego pracodawcy
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku

Miejsce i termin składania ofert:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi, ul. Różyckiego 5, w godz. 9.30 – 15.30.
 • Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora do spraw BHP” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2012 r.
 • Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Otwarcie kopert odbędzie się dnia 3 kwietnia 2012 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w ciągu 2 dni po wyborze kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w CKU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem odbioru. Po upływie 1 miesiąca od upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 (z późn. zm.) o pracownikach samorządowych, o wynikach naboru zostanie opublikowane ogłoszenie w BIP UMŁ.

Dyrektor CKU
mgr Włodzimierz Kowalski


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-03-08)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2012-03-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2035
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO