Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi <<

2012-03-12

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

dyrektor
Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 36/ZDiT/1/III/2012
Data publikacji ogłoszenia: 12 marca 2012 roku
Termin składania ofert: 22 marca 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
 • częsta praca poza siedzibą ZDiT (wyjazdy służbowe, udział w sesjach Rady Miejskiej, udział w konsultacjach społecznych, spotkaniach z Radami Osiedli, mieszkańcami itp.)
 • budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.

Informacja dodatkowa:

Kandydat wybrany w naborze podlega procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • nadzór nad realizacją zadań statutowych ZDiT związanych z:
  • pełnieniem funkcji zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, zwanych dalej drogami publicznymi, w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz zarządcy terenu, w zakresie dróg wewnętrznych, zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Miasto,
  • zarządzaniem w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi ruchem na drogach publicznych i wewnętrznych,
  • wykonywaniem, w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego, w szczególności: planowanie, zlecanie i kontrola jakości usług przewozowych oraz dystrybucja biletów obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym, w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
  • wydawaniem licencji lub zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym z wyłączeniem przewozów taksówkowych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami jednostki, podejmowanie działań zapewniających prawidłowe jej funkcjonowanie,
 • reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
 • opracowywanie i realizacja planów finansowych,
 • racjonalne wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację powierzonych zadań,
 • nadzór nad prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zarządu,
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) *,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5 – letni pracowniczy staż pracy lub okresy prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisku,
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu budżetem lub projektami inwestycyjnymi,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo budowlane, o publicznym transporcie zbiorowym, o transporcie drogowym, Prawo przewozowe, Prawo energetyczne oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu organizacji pracy i doświadczenie w zarządzaniu organizacjami,
 • znajomość tematyki zarządzania jakością, w szczególności systemu norm ISO,
 • praktyczna umiejętność zarządzania zespołami realizującymi projekty,
 • wiedza związana z realizacją projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez instytucje Unii Europejskiej,
 • znajomość zasad kontroli zarządczej,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych, szczególnie w zakresie środków UE,
 • ukończone szkolenia z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zespołem i prowadzenia procesu inwestycyjnego,
 • dobra znajomość układu komunikacyjnego Miasta,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodny dialog z partnerami zagranicznymi,
 • znajomość innego języka obcego państwa Unii Europejskiej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) *,
 • oświadczenie, że charakter wykonywanej przez kandydata działalności gospodarczej jest/był zgodny z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze*
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 36/ZDiT/1/III/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 22 marca 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-03-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2483
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO