Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor ds. bhp w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Łodzi<<

2012-03-19
ostatnia aktualizacja: 2012-03-20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Łodzi
Al. Politechniki 37, 93-502 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

inspektora ds. bhp

 1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Łodzi
  93-502 Łódź, ul. Aleja Politechniki 37
 2. tel/fax: 42 648-71-12
 3. Nazwa stanowiska: inspektor ds. bhp
 4. Wymiar czasu pracy: 0,1 etatu
 5. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne(konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 • wykształcenie: tytuł technika BHP lub posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego lub studiów podyplomowych w zakresie bhp,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, poczta elektroniczna)
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania placówki oświatowej i warsztatów szkolnych, w tym rozporządzenia MENiS w sprawie BHP w szkołach.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, dobra organizacja pracy i komunikatywność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i uczniów oraz poprawę warunków pracy i nauki,
 • udział w opracowywaniu zakładowych wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • udział w pracach komisji przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej bhp: rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i wypadków uczniowskich,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników szkoły,
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  • o podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  • o podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem
 • List motywacyjny
 • Kwestionariusz osobowy
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu / pracy
 • Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu –zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia - w przypadku, gdy wymagany jest staż pracy
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia zawierającego informacje o niekaralności kandydata uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Miejsce i termin składania ofert:

 • Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora do spraw bhp w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi” należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 30 marca 2012 r. do godz. 14.00.
 • Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Otwarcie ofert i wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą w dniu 11 kwietnia 2012 r. od godz. 11.00-14.00 po wyborze kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zatrudnionego w ZSP nr 17 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Józef Kolat


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-03-19)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2012-03-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2561
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO