Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/Inspektor w Oddziale Inwestycyjno-Remontowym w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych<<

2012-03-20
ostatnia aktualizacja: 2012-03-21

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
w Oddziale Inwestycyjno-Remontowym
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 38/DS-Ed.I/2/III/2012
Data publikacji ogłoszenia: 20 marca 2012 roku
Termin składania ofert: 30 marca 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Oddziału – IV piętro, ul. Sienkiewicza 5 (winda w budynku),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • częsta praca poza siedzibą Urzędu (wizje lokalne w placówkach oświatowych).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • kompletowanie danych niezbędnych do planowania potrzeb remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych i wychowawczych,
 • udział w przeglądach stanu technicznego budynków i budowli,
 • opracowanie i przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówień na zakupy, roboty budowlane i inne,
 • udzielanie doradztwa w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji eksploatacji budynków i budowli wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 • gromadzenie i przekazywanie danych z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań dla celów sprawozdawczo-statystycznych,
 • przygotowanie dokumentów przekazania majątku trwałego zakończonych inwestycji,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla pozyskania i rozliczenia środków pozabudżetowych na realizację powierzonych zadań,
 • merytoryczna pomoc placówkom oświatowym przy usuwaniu awarii w budynkach.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe z zakresu zespołu kierunków studiów technicznych,
 • pracowniczy staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera (MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z realizacją zadań remontowych lub inwestycyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 38/DS-Ed.I/2/III/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 30 marca 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-03-20)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2012-03-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2663
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO