Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi<<

2012-04-04

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi
ul. Warecka 41
ogłasza nabór na stanowisko

głównego księgowego

Wymiar etatu: 1 etat
Umowa na czas określony od 1 maja 2012 – jeden rok
Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi 91-212 ul. Warecka 41

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów Art. 45.2 pkt 5 Ustawy o finansach publicznych Dz U 157 poz. 1240 z 27 sierpnia 2009
 • doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej o podobnym charakterze
 • znajomość zasad obsługi finansowej jednostki budżetowej,
 • biegła znajomość obsługi komputera (programy finansowe, płacowe i biurowe)
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych
 • rozliczenie PEFRON-u
 • znajomość bankowości elektronicznej Getin-bank

Zakres wykonywanych zadań:

 • obsługa finansowo-księgowa placówki,
 • opracowanie i realizacja planu dochodów i wydatków, prowadzenia dziennika główna dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych,
 • prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 • uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 • finansowe rozliczenie inwentaryzacji,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 • przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
 • prowadzenia rachunkowości jednostki w tym rachunku dochodów własnych (znajomość produkcji w toku i innych zagadnień związanych z działalnością produkcyjną)
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • nadzór nad działem Płac
 • nadzór na Kierownikiem Gospodarczym w zakresie ksiąg inwentarzowych
 • dokonywania wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV ze zdjęciem,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i praktykę (oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów),
 • potwierdzona kserokopia dowodu tożsamości
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi"

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2012 r.
w sekretariacie głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
w Łódź, ul. Warecka 41

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20,
ul. Warecka 41
Zdzisław Jurewicz


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-04-04)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2012-04-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1137
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO