Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju<<

2012-04-05

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

dyrektor
Departamentu Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 41/DAR/1/IV/2012
Data publikacji ogłoszenia: 5 kwietnia 2012 roku
Termin składania ofert: 16 kwietnia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwość pracy poza godzinami pracy Urzędu (uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, konsultacjach społecznych itp.).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie działań na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju miasta,
 • nadzór nad całością zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Departamentu, w szczególności nad:
  • prowadzeniem spraw związanych z planowaniem przestrzennym,
  • prowadzeniem spraw z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami,
  • rozliczaniem nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych,
  • podejmowaniem i koordynowaniem działań mających na celu pozyskiwanie unijnych źródeł finansowania na realizację projektów,
  • monitorowaniem projektów unijnych realizowanych przez miasto,
  • wykonywaniem uprawnień z tytułu posiadanych przez miasto akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz w fundacjach,
  • przygotowywaniem i prowadzeniem procesu prywatyzacji spółek z kapitałowym udziałem miasta,
  • tworzeniem spółek z kapitałowym udziałem miasta,
  • przygotowywaniem i popularyzowaniem informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście – obsługą inwestorów,
  • opracowywaniem i przygotowywaniem ofert inwestycyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem branż priorytetowych,
  • inicjowaniem działań oraz programów rozwijających przedsiębiorczość,
  • podejmowaniem działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  • przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji miejskich,
  • prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej,
 • uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji Rady zgodnie z dyspozycją Prezydenta lub Wiceprezydenta,
 • opiniowanie propozycji zmian organizacyjnych zgłaszanych przez kierowników podległych komórek organizacyjnych,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między podległymi komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład departamentu,
 • organizowanie i podejmowanie działań w zakresie wdrażania nowoczesnych form zarządzania sprawami miasta,
 • zatwierdzanie przygotowywanych przez kierowników podległych komórek organizacyjnych propozycji do projektu budżetu miasta,
 • nadzór nad pracą Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) *,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5– letni pracowniczy staż pracy lub okresy prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisku,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami kierowniczymi,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) *,
 • oświadczenie, że charakter wykonywanej przez kandydata działalności gospodarczej jest/był zgodny z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze*
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 41/DAR/1/IV/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 16 kwietnia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2012-04-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1629
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO