Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Wydziału Budynków i Lokali<<

2012-04-05

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

dyrektor
Wydziału Budynków i Lokali
w Departamencie Infrastruktury i Lokali

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 42/DIL-BL/4/IV/2012
Data publikacji ogłoszenia: 5 kwietnia 2012 roku
Termin składania ofert: 16 kwietnia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwość pracy poza godzinami pracy Urzędu (uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, konsultacjach społecznych itp.)

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • zapewnianie właściwej i terminowej realizacji przypisanych zadań, w szczególności:
  • przygotowywanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta oraz jego realizacja,
  • opracowywanie projektów zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład lokalowego zasobu miasta,
  • gospodarowanie zasobem lokalowym miasta zarządzanym/administrowanym przez nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne,
  • koordynowanie zarządzania zasobem lokalowym, stanowiącymi własność i współwłasność miasta, Skarbu Państwa oraz zasobem prywatnym pozostającym w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych,
  • koordynowanie administrowania nieruchomościami zabudowanymi, przekazanymi miejskim jednostkom organizacyjnym do czasowej obsługi, przeznaczonymi do zbycia lub innego ich zagospodarowania,
  • prowadzenie spraw dotyczących budownictwa komunalnego i rewitalizacji obszarów miasta wskazanych odrębnym zarządzeniem prezydenta,
  • prowadzenie spraw z zakresu technicznego utrzymania zasobu lokalowego miasta, planowanie i koordynowanie remontów, rozbiórek i inwestycji realizowanych przez nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne,
 • udzielanie pomocy i wsparcia organom jednostek pomocniczych miasta,
 • zapewnianie prawidłowej organizacji pracy w kierowanej komórce organizacyjnej,
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz komórki organizacyjnej,
 • realizowanie – w uzgodnieniu z właściwym (nadzorującym) dyrektorem departamentu – polityki personalnej w komórce organizacyjnej, w tym ocenianie pracowników oraz składanie wniosków w sprawie ich awansowania, nagradzania lub ukarania,
 • organizowanie wykonania zadań określonych w ustawach, uchwałach Rady Miejskiej, zarządzeniach Prezydenta i innych aktach prawnych, a także wynikających z wniosków i ustaleń podjętych na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i jej Komisji oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
 • uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej zgodnie z dyspozycją dyrektora departamentu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i opracowywanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych wskazanych w Regulaminie organizacyjnym UMŁ,
 • opracowywanie projektów planów i planów finansowych w zakresie zadań budżetowych realizowanych i nadzorowanych przez komórkę organizacyjną oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 • prowadzenie konsultacji społecznych oraz uczestnictwo w realizacji inicjatyw lokalnych.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) *,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5 – letni pracowniczy staż pracy lub okresy prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisku,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania Administracji Nieruchomościami,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie administrowania nieruchomościami,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) *,
 • oświadczenie, że charakter wykonywanej przez kandydata działalności gospodarczej jest/był zgodny z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze*
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 42/DIL-BL/4/IV/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres::

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 16 kwietnia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2012-04-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2086
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO