Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem<<

2012-04-13

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor
w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
w Wydziale Skarbu Państwa
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 43/DGM-SP.IV/1/IV/2012
Data publikacji ogłoszenia: 13 kwietnia 2012 roku
Termin składania ofert: 23 kwietnia 2012 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 104, IV piętro (winda w budynku),
 • praca przy komputerze,
 • praca wiąże się z wykonywaniem zadań w terenie (konieczność udziału w oględzinach nieruchomości, wizjach i kontrolach na nieruchomościach).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw dotyczących zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oraz gromadzenie i aktualizowanie danych dotyczących tych nieruchomości, a także sposobu ich wykorzystania,
  • podejmowanie czynności w celu zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dokonywanie okresowej analizy sposobu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, których zarząd (administrowanie) został powierzony podmiotom zewnętrznym,
  • podejmowanie czynności w postępowaniach dotyczących własności i innych praw rzeczowych na nieruchomości, składanie wniosków o założenie księgi wieczystej, o wpis w księdze wieczystej oraz zgłaszanie zmian do ewidencji gruntów, budynków i lokali,
  • dokonywanie uzgodnień w sprawach zajęcia i dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji oraz w sprawach ustanawiania służebności przesyłu,
  • wskazywanie nieruchomości Skarbu Państwa, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,
  • przejmowanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekazywanie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
  • wnioskowanie o podział nieruchomości Skarbu Państwa, opiniowanie wniosków składanych w powyższym zakresie przez osoby (podmioty) mające w tym interes prawny oraz w sprawach dokonywania podziału nieruchomości Skarbu Państwa z urzędu,
  • sporządzanie planów wykorzystania nieruchomości,
  • opracowywanie i składanie sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami,
  • współpraca z innymi organami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności:
  • ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach,
  • oddawania nieruchomości w dzierżawę, najem, użyczenie,
  • zamian i darowizn nieruchomości,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i innymi jednostkami w zakresie realizowanych zadań przez Oddział,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, skargi, interwencje w zakresie działania Oddziału,
 • gromadzenie i przechowywanie we właściwy sposób dokumentacji w zakresie zadań realizowanych przez Oddział,
 • wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe o jednym z kierunków: prawo, administracja,
 • minimum 2-letni pracowniczy staż pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność czytania dokumentacji geodezyjno-prawnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z nieruchomościami.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*).

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 43/DGM-SP.IV/1/IV/2012.”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu,
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 23 kwietnia 2012 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 376/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru oraz wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi i wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-04-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2630
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO